Emotional Freedom Techniques

(Emotional Freedom Techniques) EFT یا تکنیک آزاد سازی احساسی نوعی از روش‌های درمان آلترناتیو است که زیر بنای آن به طب سوزنی باز می‌گردد.
این روش بیش از هر چیز با کتاب معروف یک مهندس دانشگاه استانفورد بنام گری کریگ به نام EFT hand book شناخته شده است که در سال 1990 انتشار یافت.
در طی یک جلسه درمان EFT فرد بیمار بر روی مسئله و مشکل خاصی تمرکز می‌نماید. و در همان زمان ضربات ملایمی بر نقاط ویژه‌ای که بیشتر در مسیر انتهای مریدینهای طب سوزنی قرار دارد نواخته می‌شود این روش برای طیف وسیعی از مشکلات فیزیکی و سایکولوژیک کاربرد دارد و روش ملایم و لطیف و ساده است که خود شخص هم می‌تواند آنرا اجرا نماید.
روش انجام:
1) شدت شکل بین عدد 0 تا 10 اندازه‌گیری می‌شود.
2) اصلاح: در این مرحله شکل بیان می‌شود و سپس فرد با قبول شکل جملاتی را در رابطه با پذیرفتن خود، دوست داشتن خود و تائید خود ابراز می‌نماید.
3) در حین بیان جملات تاکیدی فوق ضربات به آهنگی بر نقاط از پیش معلوم شده وارد می‌شود.
4) از جملات تاکیدی مثبت نیز همزمان با نواختن ضربات استفاده می‌شود.
5) ترکیبی از جملات منفی و مثبت تاکیدی بیان می‌شود و ضربات ادامه می‌یابد.
6) شدت مشکل در چند مرحله مکرراً اندازه‌گیری می‌شود تا حدی که میزان به صفر یا عددی پائین برسد.